Ogłoszenie o konkursie - Oddziałowa OAiIT

SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.
ogłasza konkurs na stanowisko
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ:
ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Kandydaci muszą spełniać poniższe wymagania:

 • co najmniej tytuł licencjata na kierunku pielęgniarstwo i 5 lat pracy w oddziale szpitalnym; lub
 • co najmniej specjalizacja w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii i 5 lat pracy w oddziale szpitalnym;

Dodatkowe wymagania:

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz podległego zespołu,
 • bardzo dobra obsługa komputera,
 • wysoka efektywność i motywacja w osiąganiu celów,
 • skuteczność i wysoka jakość w realizacji zadań.

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów:

 1. aktualnego prawa wykonywania zawodu – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub odpis,
 2. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;
 4. opis własnej wizji organizacji pracy oddziału pod względem funkcjonalnym i merytorycznym;
 5. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 6. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata ( poświadczone za zgodność z oryginałem );
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu mogą uzyskać materiały informacyjne o stanie prawnym i organizacyjnym oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w sekretariacie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Bytowie" opisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i telefonem kandydata w terminie do dnia 29.08.2016r w sekretariacie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie (77-100) przy ul. Lęborskiej 13.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 30.08.2016r.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Prezes Zarządu
Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
Beata Ładyszkowska

Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"